Daugavpils etnisko minoritāšu veltījums Latvijas simtgadei

Daugavpils etnisko minoritāšu veltījums Latvijas simtgadei

Biedrība „Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija” ir dibināta 2016.gada martā ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus Latgales dzīvojošo nacionālo minoritāšu kultūras prasību un vajadzību apmierināšanai, sekmēt starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā, aktivizēt un motivēt mazākumtautību NVO, mazināt aizspriedumus un stereotipus etnopolitikas jautājumos, veicot plašā sabiedrībā regulāru informējošu un izglītojošo darbu par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību identitātes jautājumiem, rosināt regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu mazākumtautību NVO starpā reģionālā un valsts līmenī, stiprināt nacionālo kultūru biedrību un citu NVO sadarbību demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai.

„Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācijā” ietilpst 10 Latgales NVO:

1) Baltkrievu biedrība „Uzdim”;

2) Biedrība „Memory and help”;

3) Biedrība „Erfolg”;

4) Daugavpils ebreju kopiena un reliģiskā draudze;

5) Biedrība „Latgales Media centrs”;

6) Latvijas poļu savienība Daugavpils nodaļa „Promieņ”;

7) Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība;

8) Romu biedrība „NevoDrom D”;

9) Romu biedrība „Me Roma”;

10) Latvijas krievu rakstnieku organizācija Daugavpils filiāle.

Biedrība arī cieši sadarbojas ar citām Daugavpils nacionālās kultūras biedrībām, kuri tika aicināti piedalīties sapulcēs un ir iesaistīti pasākumos un aktivitātēs.

Pamatojoties uz sadarbības līguma, kas bija noslēgts starp visām NVO, kas ietilpst asociācijā, tās biedri regulāri organizē dalībnieku, biedru tikšanās savstarpējai komunikācijai, pieredzes apmaiņas īstenošanai, problēmjautājumu apspriešanai un risināšanai. Tāpat asociācija atbalsta un piedāvā pasākumus biedru kvalifikācijas celšanai projekta vadības, sabiedrisko organizāciju vadības, asociācijas darbības jomā un citos jautājumos.

Asociācija paredz kopīgu projektu izstrādāšanu, kuri būtu izdevīgi visiem asociācijas biedriem. Turklāt asociācija sniedz palīdzību biedriem, biedrībām viņu projektu izstrādes un organizācijas laikā.

Asociācija ir organizējusi un piedalījusies dažādos pasākumos, kurus organizēja pašvaldība vai kuri tika organizēti ar tās atbalstu. Asociācija ar pašvaldības atbalstu veiksmīgi izveidoja un izlaida drukā ”Latgales mazākumtautību NVO kalendāru”. Tas tika izplatīts dažādu pilsētas organizāciju vidū. Sadarbojoties ar pašvaldību, asociācija ir organizējusi vairākus pasākumus. Piemēram tika organizēta „Mīlestības balle”, kurā piedalījās gan asociācijas pārstāvji, citas nacionālās biedrības, gan ielūgtie viesi. Tāpat tika organizēts „Nacionālo kultūru festivāls” Cietoksnī, kura laikā Daugavpils mazākumtautību biedrības varēja demonstrēt savu kultūru unikalitāti vietējai sabiedrībai un pasākuma apmeklētājiem. Asociācijas pārstāvji piedalījās arī pilsētas svētkos un citos svinīgajos pasākumos ko organizēja pašvaldība, kā arī ar tās atbalstu organizēja dažādus unikālus pasākumus veltītus dažādu asociāciju pārstāvēto mazākumtautību kultūrai un vēsturei.

Biedrība arī regulāri organizēja tikšanās, kur apsprieda aktuālus jautājumus un problēmas. Tās laikā varēja ne tika apspriest nākotnes pilsētas pasākumus, bet arī ar NVO saistītus jautājumus. Asociācija varēja sniegt atbalstu un dalīties pieredzē ar dalībniekiem, kā arī gūt jaunus iespaidus sanāksmes laikā. NVO pārstāvji apmainījās ar pieredzi, stiprināja savus profesionālos kontaktus, paplašināja savas zināšanas par NVO darbības dažādām pusēm, plānoja kopīgus projektus un pasākumus nākotnē.

Daugavpils pilsētā dzīvo liels skaits dažādu tautību pārstāvju. Daudzas tautības pārstāv viena vai vairākas mazākumtautību biedrības.

„Latgales kultūras biedrību asociācija” piedāvāja šī projekta ietvaros organizēt pasākumu kopumu, kura mērķis bija akcentēt šo mazākumtautību pārstāvju unikalitāti, bet tajā pašā laikā ar publiskā pasākuma palīdzību tuvināt mazākumtautību pārstāvjus ar Daugavpils pilsētas sabiedrību. Tā bija lieliska iespēja sekmēt mazākumtautību pārstāvju integrāciju Latvijas sabiedrība. Mazākumtautību pārstāvjiem tika sniegta iespēja demonstrēt savu kultūru un svētku tradīcijas Daugavpils iedzīvotājiem. Tāpat tika veicināta mazākumtautību pārstāvju pašcieņas izaugsme un vēlme saglabāt savu unikālo kultūru.

Tika organizēta Jauniešu foto skola „Pa Daugavpils kultūras dažādības pēdām”. Tika organizēta foto skola visiem ieinteresētajiem Daugavpils iedzīvotājiem. Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja fotografēt Daugavpils skatus, ka arī apgūt fotografēšanas pamatus profesionāla fotogrāfa vadībā. Šī pasākuma ietvaros tika veicināta dalībnieku interese, par pilsētas vēsturi, īpašu uzmanību veltot Daugavpils kultūras dažādībai un mazākumtautību kultūrmantojumam.

Projekta ietvaros tika ņemta dalība dažādos pasākumos, piemēram, Pilsētas svētkos u.c.
Šī bija lieliska iespēja sevi prezentēt un stāstīt informāciju plašākai auditorijai.

Kopumā pateicoties visiem publiskajiem pasākumiem pilsētas sabiedrība tika saliedēta, tās vidū tika izplatīta doma par veselīgu, sportisku dzīvesveidu, tika popularizēta ģimenes izveides ideja un tās nozīme mūsdienu cilvēku dzīve, pilsētas mazākumtautību pārstāvjiem tika sniegta iespēja uzstāties un demonstrēt savu kultūru iesaistot festivālā arī vietējos iedzīvotājus, sekmējot savu integrāciju tajā. Pateicoties visiem šiem pasākumiem tika arī celts pilsētas prestižs.

Informācijas izplatība sekmēja organizāciju atpazīstamību un pozitīvi ietekmēja to spēju realizēt projektus un atrast partnerus priekš kopīgas darbības.

Projekta organizatori: Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.