Brīvprātīga Ana Ramirez Fernandez stāsta par savu pieredzi projektā “Children are the future of Europe”

Projektā piedalījas jauniete no Spānijas – Ana Ramírez Fernández. Viņa piedalījas projekta aktivitātēs no 14.04.2018. līdz 05.09.2018.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros brīvprātīga tika iesaistīta latviešu un krievu valodu apgūšanā, aktivitāšu un radošo darbnīcu organizēšanā bērniem un jauniešiem – sagatavoja programmas, asistēja bērnu skolu laikā, asistēja starptautisko apmaiņas projektu un kultūras jomas projektu izstrādē, palīdzēja projektu organizēšanā – tas ļava jaunietei saņemt noderīgas prasmes starpkultūru komunikācijā, viņa iemācījas organizēt dažas aktivitātes un iesaistījas sadarbībā ar cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām. Jauniete piedalījas afišu, plakātu un bukletu izveide un fotogrāfiju apkopošanā, kā arī jauniete organizēja angļu un spāņu valodas diskusiju klubus, savas valsts kultūras vakaru. Brīvprātīgajai tika dots laiks savu ideju izstrādāšanai, kā arī laiks, lai aizpildītu savas Youthpass dienasgrāmatu. Brīvprātīga veidoja prezentācijas par EBD un ERASMUS+ programmu un prezentēja tos. Brīvprātīga asistēja arī „ERFOLG” reklāmas sagatavošanā angļu valodā, informācijas nosūtīšanā ārzemes partneriem. Viņai tika dots laiks, lai izvērtētu savas aktivitātes, individuāli un kopā ar mentoriem un projekta koordinatoru.

Projekta mērķi:

– sekmēt starpkultūru dialogu starp brīvprātīgiem no dažādām valstīm un Latvijas iedzīvotājiem;

– sekmēt sadarbību un toleranci starp brīvprātīgiem – dažādu valstu pārstāvjiem;

– motivēt jauniešus būt aktīviem un piedalīties neformālā izglītībā un sabiedriska dzīvē, attīstīt viņu pamatprasmes, kas palīdzēs viņiem nākotnē karjeras veidošanā;

– sekmēt dalībnieku informētību par Latvijas vēsturi, kultūru, tradīcijām, valodu.

Projekta ilgums: 01.01.2018.-31.07.2019.

Projekta metodes:

iepazīšanās aktivitātes; vingrinājumi; sporta aktivitātes; ledus laušanas aktivitātes; neformālas aktivitātes; spēles, kas veicina dalībnieku sadarbību, verbālo un neverbālo komunikāciju; prezentācijas; diskusijas; publiski pasākumi; posteru/afišu veidošana; bukleta veidošana; darbs grupās; prāta vētras; neformālas izvērtēšanas aktivitātes; viktorīnas; nacionālo ēdienu pagatavošana – nacionālo vakaru organizēšana; savu valstu kultūras, tradīciju, vēstures īpatnību prezentēšana; radošais darbs; ideju vētras; anketēšana; neformāla komunikācija.

Projekta rezultāti: projekta ietvaros brīvprātīga uzzināja vairāk par Latvijas kultūru un tradīcijām, strādāja multikulturālā vidē un kļūva iecietīgāka pret citām kultūrām un viedokļiem. EBD palīdzēja jaunietei izvēlēties nākotnes ceļu, viņi ieguva vērtīgu pieredzi aktivitāšu organizēšanā. Jauniete uzzināja vairāk par programmu ERASMUS+ un tas iespējām, uzlaboja savas angļu valodas zinašānas, jo pārsvarā visas projekta aktivitātes un komunikācija norisinājas angļu valodā, attīstīja sevī komunikācijas prasmes, kā arī organizatoriskas prasmes, uzzināja vairāk par neformālo izglītību un tas metodēm, iemācījas uzstāties publiski un izteikt savu viedokļi. Jauniete iegūva noderīgo pieredzi un zināšanas, kuras noderēs viņai gan izglītības iegūšanā, gan tālākajā dzīvē karjeras veidošanā.

Projekta ietekme: projekta aktivitātes ietekmēja ne tikai brīvprātīgo, kura bija tieši iesaistīta projektā, bet arī jauniešus, kuri strādāja kopā ar viņu biedrībā „ERFOLG” . Projekts ietekmēja arī vietējus iedzīvotājus, kuri piedalījas brīvprātīgas organizētājas aktivitātēs, piemēram diskusiju klubos, starpkultūru vakaros, radošas darbnīcās.

Ieguldījums ilgtermiņā un ietekme: projekta ietvaros jaunieši iegūva zināšanas un prasmes, kuras palīdzēs viņiem nākotnē veidojot karjeru, jaunieši uzlaboja savas svešvalodu zināšanas – angļu valodu, kā arī apgūs citu valodu pamatus. Biedrība „ERFOLG” saņema lietderīgu pieredzi EBD projekta organizācijā un brīvpratīgo uzņemšanā.

Par savu pieredzi projektā Ana stāsta prezentācijā.

 

Aktivitātes finansēja programma ERASMUS+, projekta “Childrens are future of Europe” ietvarosErasmus+_