Ka atgriezt naudu par nodarbībām biedrībā Erfolg

Ka atgriezt naudu par nodarbībām biedrībā Erfolg

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas ir samaksāta par izglītību.

 Mācību centrā “ERFOLG” izsniegtos – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas ir iespēja iesniegt VID kopā ar gada ienākumu deklarāciju.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (kursa nosaukumam).

Par ko var atgriezt naudu?

Izdevumi par kursiem

Ir iespējams atgūt izdevumus par valodu kursiem, ja šie kursi ir nepieciešami darbinieka kvalifikācijas celšanai. Kā to pierādīt? Nepieciešamību pamato darba devējs, kas izsniedz izziņu, ka konkrētie kursi ir nepieciešami darbā. Izziņa iesniedzama VID kopā ar čekiem vai kvītīm, uz kurām ir maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, un norāde – kādi kursi ir apmeklēti. Ir iespējams atgūt izdevumus par valodu kursiem, ja šie kursi ir nepieciešami darbinieka kvalifikācijas celšanai. Kā to pierādīt? Nepieciešamību pamato darba devējs, kas izsniedz izziņu, ka konkrētie kursi ir nepieciešami darbā. Izziņa iesniedzama VID kopā ar čekiem vai kvītīm, uz kurām ir maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, un norāde – kādi kursi ir apmeklēti. 

Izdevumi par bērnu interešu izglītību 

Vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas būs samaksāta par bērnu interešu izglītību T.sk. ir iespēja daļēji atgriezt samaksātos līdzekļus par valodu kursiem un citām aktivitātēm.

 Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 215 eiro. No samaksātā gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.

Izdevumi par ziedojumiem Attaisnotajos izdevumos var iekļaut arī ziedojumus biedrībai.

Mūsu kontakti:

20371892

erfolg@inbox.lv

www.erfolg.lv