SIF PROJEKTI

 

Par SIF
sif-kras-eez

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums“.

SIF MĒRĶIS UN STRUKTŪRA

SIF mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF lēmumus pieņem padome. Padomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioniem un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

FINANSĒŠANAS AVOTI, ATBALSTA JOMAS UN SAŅĒMĒJI

SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Desmit gadu darbības laikā SIF ir vairākkārtīgi akreditēts un uzkrājis pieredzi Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE un Pārejas programmas, Eiropas Sociālā fonda (2004.-2006.g., 2007.-2013.g.), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, u.c. īstenošanā.

Līdz 2011.gadam SIF ir atbalstījis gandrīz 2000 projektus sabiedrības integrācijas veicināšanas, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas, publiskā un nevalstiskā sektora darbības atbalsta jomās. SIF galvenie atbalsta saņēmēji ir nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts pārvaldes iestādes. Atsevišķās programmās projektus ir īstenojušas arī tiesas, izglītības iestādes, atvasinātas publiskas personas un kapitālsabiedrības.

Vairāk par Sabiedrības integrācijas fondu: www.sif.gov.lv

Projekts “Iedvesmo paaudzi”
sif-kras-eez

Projekts “Iedvesmo paaudzi”
(Projekta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība “ERFOLG” Daugavpilī, īsteno projektu “Iedvesmo paaudzi”. Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas. Pamatojoties uz projekta mērķiem, galvenās projekta aktivitātes ietver treniņus par saskarsmi un sadarbības kultūru, psiholoģiskos treniņus par emociju vadīšanu, kopīgas radošās nodarbības (deju, sociālās gleznošanas, māla veidošanas, teātra), kuras pozitīvi ietekmē viņu garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām. Dalībnieki kļūst vairāk socializēti, komunicē savā starpā un meklē konfliktsituāciju risināšanas iespējas, tiek vairāk iesaistīti sabiedriskajās aktivitātēs.
Projekta noslēgumā tiks rīkots iesaistīto dalībnieku izlaidums, kur tiks prezentēti projekta laikā sagatavotie priekšnesumi, radošie darbi, kā arī tiks izsniegti diplomi. Tiek veidots videostāsts, kurā tiks iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tiek veidota rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.
Projekta aktivitāšu īstenošanā tiek piesaistīti biedrības “Psiholoģiskās korekcijas darbnīca “Veselības skola” speciālisti.
Projekts veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju noderīgo prasmju iegūšanu un integrāciju sabiedrībā. Projekta dalībniekiem jauna pieredze palīdz labāk saprast sevi un apkārtējos, iepazīstina ar jaunām metodēm un sniedz ieguldījumu dalībnieku attīstībā un nākotnes mērķu sasniegšanā. Visi projekta ieplānotie pasākumi ir vērsti uz mērķa grupas pārstāvju attīstību, sociālo prasmju iegūšanu un integrāciju sabiedrībā. Noslēdzoties projektam, dalībnieki būs sevi apzinājušies kā līdzīgus apkārtējās sabiedrības un vienotas tautas locekļus. Viņiem būs vieglāk nodibināt kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Šeit  Jūs varat aizpildīt anketu dalībai projekta “Iedvesmo paaudzi” aktivitātēs.

 

Projekta „Iedvesmo paaudzi” līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036 ietvaros tika izveidota rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei „Tava veselības recepte”. Rokasgrāmata satur noderīgu informāciju ikvienam par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī prasmi izvairīties no stresa situācijām.

Rokasgrāmatas elektroniskā versija ir pieejama šeit –> VāksRokasgrāmata.

Ir veiksmīgi noslēdzies projekts „Iedvesmo paaudzi”!

Projekts risināja sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku problēmjautājumus. Šis aktivitāšu komplekss apvienoja gan vecākās, gan jaunās paaudzes pārstāvjus. Projekta īstenotājs tālākai projekta un savas darbības realizēšanai plāno izmantot tādus ienākumus kā biedru nauda, kā arī piesaistīt citus resursus (pārsvarā projektu konkursi) un brīvprātīgo darbu.

„Ir noslēdzies projekts „Iedvesmo paaudzi”»

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī īstenoja projektu „Iedvesmo paaudzi”.

„Māla darbnīcas”

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrība „ERFOLG”  no 05.09.2015. līdz 03.10.2015. organizēja „Māla darbnīcas

Šeit jūs variet aplūkot prezentāciju par projekta gaitu

Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tika izveidots videostāsts

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036) ietvaros tika izveidots videostāsts, kurā tika iekļauti labās prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā.

„Radošas māla veidošanas nodarbības

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrībā „ERFOLG”  no 04.08.2015.līdz 28.09.2015.tika organizētas „Radošas māla veidošanas nodarbības

„Radošas teātra nodarbības

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036) ietvaros biedrībā „ERFOLG” no 11.08.2015.līdz 15.10.2015.tika organizētas „Radošas teātra nodarbības

„Radošas sociālās gleznošanas nodarbības

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrībā „ERFOLG”  no 04.09.2015.līdz 21.10.2015.tika organizētas „Radošas sociālās gleznošanas nodarbības

Projekta „Iedvesmo paaudzi”

(līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros no 01.08.2015. līdz 21.09.2015.tika organizētas radošas deju nodarbības

Nāc un piedalies bezmaksas teātra  nodarbības.

Tev būs iespēja pilnveidoties,  veidojot kopīgu priekšnesumu „Iepazīsti sevi!”! Kopā paredzētas 20 nodarbības, kuras vadīs pieredzējusi nodarbību vadītāja  Milena Rožanska.  Katra nodarbība ilgs 2 akadēmiskās stundas.

Radošas māla veidošanas nodarbības.

2015.gada 2.jūnijā plkst. 17.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas „ radošas veidošanas nodarbības”, kuras vadīja pieredzējusi pasniedzēja Oksana Markova. Nodarbībās piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

Tika organizētas “Radošas sociālās gleznošanas nodarbības”.

2015.gada 18.maijā plkst. 17.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas „ radošas sociālās gleznošanas nodarbības”, kuras vadīja pieredzējusi pasniedzēja Oksana Markova. Nodarbībās piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

Bezmaksas radošās māla nodarbībās.

Caur radošiem uzdevumiem Tev būs iespēja iegūt jaunas prasmes, noderīgi pavadīt brīvo laiku un komunicēt savā starpā.  Tev būs iespēja satikt dažādus cilvēkus, lai  kopā labi pavadītu laiku!

Radošā darbnīca veidošanā no māla


Bezmaksas radošās sociālās gleznošanas nodarbībās.

Tev būs iespēja nostiprināt komunikatīvās, saskarsmes prasmes un iemaņas, izkopjot izjūtas un emocijas ar krāsu palīdzību un prasmi runāt par tām, stiprināt prasmi izprast un sajust cilvēkus bez vārdu palīdzības; apgūt prasmi izvairīties no konfliktsituācijas, atrisināt problēmsituācijas  dialoga veidā.


Tika organizētas radošas deju nodarbības.

2015.g. 10.aprīlī plkst. 15.00 tika uzsāktas radošas deju nodarbības, kuras vadīja pieredzējusi deju vadītaja  Tatjana Lapkovska.

Aktivitātes mērķis bija uzlabot cilvēku fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo stāvokli.


Tiek organizētas radošas deju nodarbības.

Deju un kustību nodarbību laikā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas un sajūtas, un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā.  Dejā dalībnieku fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs.


Bezmaksas radošas deju nodarbības jau 10. aprīlī.

Lai Tu varētu piedalīties deju un kustību nodarbībās tev nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā.


Tika organizēti  treniņi  «ANTISTRESS».

2015.g. 5. februārī plkst. 16.00 tika uzsākti treniņi „Antistress”, kurus vadīja biedrības  „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” psihologs Viktorija Grišina. Treniņos piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Treniņu mērķis bija pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku un jauniešu iesaistīšana savstarpējā sociālā sadarbībā, pašvērtējuma paaugstināšanā, orientācijas uz realitāti, kurai piemīt mainīgs raksturs, kā arī  pašnoteikšanās pastiprināšanā.

Jūs varat apskatīties prezentāciju par aktivitātes gaitu šeit   


Aicinām piedalīties BEZMAKSAS treniņos „Antistress”.

Nāc un piedalies arī Tu!

ANTISTRESS – Tava aizsardzība prett stresu


Tika organizēti  treniņi  «EMOCIJU VADĪŠANA».

2014.g. 4. decembrī tika uzsākti treniņi „Emociju vadīšana”, kurus vadīja biedrības  „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” psihologs Viktorija Grišina. Treniņos piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Treniņu tēmas tādas kā – sevis izzināšana, vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē, darbs ar emocijām, emocionālās sfēras izzināšana (bailes, dusmas, aizvainojums u.t.t.), dažādu saskarsmes problēmu risināšana, stress, izdegšanas sindroms – bija interesantas un aktuālas visiem treniņu dalībniekiem.

Jūs varat apskatīties prezentāciju par aktivitātes gaitu šeit   


Tika organizēti  treniņi  «SASKARSME un SADARBĪBAS  KULTŪRA».

Treniņi par „Saskarsmi un sadarbības kultūru” norisinājās no 11.11.2014. līdz 23.12.2014.g., kurus vadīja biedrības „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” psiholoģe Viktorija Grišina. Aktivitātē piedalījās pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Treniņu tēmas bija interesantas un aktuālas visiem („Manas vērtības”, „Enkuru uzlikšana”, „Efektīvu mērķu formulēšana”, „Konfliktu risināšana”,  „Stresa vadība”, „Pārliecinoša izturēšanās, prezentācija. Paškontrole, pašregulācija, uc.).

Jūs varat apskatīties prezentāciju par aktivitātes gaitu šeit   


Aicinām piedalīties projektā “Iedvesmo paaudzi”.

NĀC UZ VESELĪBAS SKOLU!

Mērķauditorija:   Jaunieši (18 – 30 gadi), cilvēki vecumā no 50 līdz 70 gadiem. ( ! ) Individuāla pieeja katram  dalībniekam, ņemot vērā vecumu un veselības stāvokli.


Projekta “Iedvesmo paaudzi” uzsakšana.

Biedrība „ERFOLG” aicina pieteikties projektā: „Iedvesmo paaudzi”

Nepalaid garām iespēju pašattīstīties, pilnveidot savas prasmes un iemaņas, socializēties!

NāC UZ VESELīBAS SKOLU!

Šajā projektā, Jums būs iespēja piedalīties bezmaksas aktivitātēs.


25.10.2014 – 25.09.2015 Projekta “Iedvesmo paaudzi” relīze.

Projekts “Etnisko minoritāšu integrācija”
sif-kras-eez

Projekts “Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”(līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049)

No 01.11.2014. līdz 01.11.2015. biedrība “ERFOLG” Daugavpilī, īsteno projektu “Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”.

Projekta mērķis ir integrēt etnisko minoritāšu pārstāvjus Latgales reģiona dzīvē, iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, tradīcijām, valodu. Kā arī veicināt sadarbību etnisko minoritāšu pārstāvju starpā kopīgo problēmjautājumu risināšanā un NVO kapacitātes celšanā, prezentējot viņu kultūru Latgales reģiona iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes aptvers plašu auditoriju un iekļaus minoritāšu pārstāvju bērnus (no 6 – 12 gadiem), jauniešus, pieaugušos (no 18 gadiem) un NVO, kuri pārstāv mazākumtautības. Projektā paredzētās aktivitātes veicinās dialogu starp dažādam NVO pārstāvjiem, palīdzēs izstrādāt efektīvus risinājumus cilvēkiem ar dažādu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja iemācīties latviešu valodu, vairāk uzzināt par latviešu kultūru un tradīcijām, apmeklēt ievērojamus Latgales reģiona kultūras pieminekļus. Tas palīdzēs minoritāšu pārstāvjiem veiksmīgāk integrēties sabiedrībā, jo tieši starp valodu, vēstures izzināšanu un komunicēšanu notiek saliedētas sabiedrības veidošanās process.

Seminārs „Pozitīvs sabiedriskās organizācijas tēls”

Biedrība „ERFOLG” projekta “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros aicina ikvienu interesentu uz semināru seminārs NVO kapacitātes stiprināšanai

Mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē ar Daugavpils domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Jāni Dukšinski.

Projekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota.

Mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē 13.01.2016

Projekta “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

NVO tikšanās ukraiņu centrā “Mrija” 12.12.2015

Projekta “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

Ir noslēdzies zīmējumu konkurss “Kultūru dažadība”

Kopumā konkursā piedalījās 30 bērni iesniedzot savus zīmējumus līdz 30.septembrim biedrībā „ERFOLG”, kuri tika izvietoti interneta vietnē www.facebook.lv biedrības „ERFOLG” grupā. Visiem interesentiem bija iespēja 2 nedēļas balsot par 3 uzvarētājiem.

Konkursa zīmejumus Jūs varat aplūkot šeit  

Tika organizēta neformālā izglītības „Etniska skola” bērniem

Skolā piedalījās 26 bērni katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00. Skolas mērķis bija integrēt minoritāšu pārstāvju bērnus Latvijas sabiedrībā un Latgales reģiona kultūrā, iepazīstināt bērnus ar latviešu nacionālajām tradīcijām, vēsturi, veicināt latviešu valodas apguvi.

Seminārs “Kā attīstīt savu NVO?”

Seminārs “Kā attīstīt savu NVO?”

Aicinām visus ieinteresētus apmeklēt semināru 5. augustā plkst. 17:00

Zīmējumu konkurss “Kultūru dažādība”.

Konkursa uzvarētāji saņems pārsteiguma balvas, pārējiem konkursa dalībniekiem tiks izsniegtas pateicības par piedalīšanos konkursā.

Astotā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās

2015.gada 22.jūlijā plkst. 15:00. tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās, lai biedrības risinātu kopīgus problēmjautājumus. Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse atklāja tikšanos un darba kārtību.

Neformālās izglītības skola „Etniskā skola” bērniem –  etnisko minoritāšu pārstāvjiem

Vasaras skolas laikā Jūsu bērnus sagaida patīkami atpūtas momenti, neaizmirstamas ekskursijas Daugavpilī un Latgalē (maršruts tiks saskaņots ar bērnu vecākiem attiecīgi bērnu interesēm), pastaigas dabā, kustīgas spēles un radošās darbnīcas. Bērni tiks iepazīstināti ar Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi un valodu.

Pieteikumu anketu Jūs varat lejupielādēt šeit   

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”

2015.gada 26.jūnijā plkst. 17:00. tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju nu jau septītā tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”, Alejas ielā 7, Daugavpilī, lai satiktos un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Diskusijā piedalījās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvji: Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere, Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Linda Naudiša un vecāka referente Jolanta Apša.

Biedrība “Erfolg” rīkoja “Kultūras balli”

Pasākumā piedalījās nacionālo minoritāšu biedrību radošie kolektīvi: biedrības „ERFOLG” ansamblis “Lorelei”, baltkrievu vokālais ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis „Praleski”, čigānu kopienas kultūras attīstības biedrība “ME ROMA” ansamblis „Me Roma”, poļu jauktais koris „Promieņ” un tatāru nacionālās kultūras biedrība „VATAN ”.

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils lietuviešu namā

2015.gada 18.maijā plkst. 15:00 Latvijas lietuviešu kopienas lietuviešu namā (Teātra ielā 8,  Daugavpilī) notika jau sestā nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās.

Nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās tika rīkota biedrībā „ERFOLG”

Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse stāstīja klātesošajiem par biedrības dibināšanas vēsturi, darbības koncepciju, par svētkiem, kurus rīko, biedru skaitu, mērķauditoriju, īstenotajiem vietējiem un starptautiskajiem projektiem, vietējo un Eiropas brīvprātīgo jauniešu pieiesaistīšanu.

Daugavpils poļu namā tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās

2015.gada 19.martā  plkst. 15:00. Daugavpils poļu namā tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās, lai biedrības tuvāk iepazītu viena otru un risinātu kopīgus problēmjautājumus.

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils Domē

2015.gada 18. februārī plkst.15:00 Daugavpils Domē notika jau trešā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās, kuru vadīja Domes lietu pārvaldniece Olga Jesse. Tikšanās laikā Daugavpils nacionālo biedrību pārstāvji darba kārtībā izskatīja vairākus patreiz aktuālus jautājumus.

Daugavpils Domē notika otrā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvji uzstājās ar 2015.gada aktivitāšu plāniem un tuvākajiem pasākumiem, lai izmantotu iespējas savstarpēji atbalstīt vienam otru, piedalīties aktivitātēs un sadarboties.

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās 

2014.gada 19.decembrī, Daugavpilī notika tikšanās, kura  sākās plkst. 15:00. Tikšanās laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” aktivitātēm, kas ietver NVO līdzdalību. Tika atrunāti jautājumi par koordinēšanas padomes izveidi, kopīgo problēmjautājumu risināšanas iespējas un kopīgu projektu izstrādes iespējas.

Tika organizēti  latviešu valodas kursi

Projekta ietvaros tika organizēti latviešu valodas kursi atbilstoši A2 zināšanu līmenim (no 08.12.2014. līdz 16.03.2015.) un B1 zināšanu līmenim (no 09.12.2014. līdz 17.03.2015.), kuri tika piedāvāti visiem interesentiem vecumā no 18 gadiem.

Bezmaksas latviešu valodas kursi

BEZMAKSAS Latviešu valodas kursi (A2 un B1 līmenis). Tiek aicināti visi interesenti, vecumā no 18 gadiem! NĀC UN APGŪSTI LATVIEŠU VALODU JAU DECEMBRĪ!

Aicinām pieteikties projektā „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”

Nāc un iegūsti noderīgas zināšanas par latviešu valodu,  kultūru un tradīcijām, esi piederīgs sabiedrībai un kultūrai.  Būsim vienoti! Tev būs iespēja iepazīstināt Latgales reģiona iedzīvotājus ar savu kultūru un tradīcijām!  Pavadīt laiku multikulturālā vidē! Mācīsimies pieņemt cilvēkus ar dažādu valodu un uzskatiem!

01.11.2014. – 01.11.2015.  Projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” relīze