Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projekts “Izspēlē savu dzīvi pats!”

1_minizspele_logoDaugavpilī ir veiksmīgi aizritējis jauniešu iniciatīvu projekts “Izspēlē savu dzīvi pats”, ko ar programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu 2014. un 2015. gadā realizēja biedrība “Erfolg”. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu aktivitāti, pilsonisko apziņu un iesaistīšanos darba tirgus procesos Latvijā un Eiropā.

Projekta aktivitātes tika īstenotas, vairākos posmos. Pirmajā posmā tika izveidota karjeras galda spēle, pēc tam tika rīkotas nodarbības, apmācības, veiksmes stāstu vakari Daugavpils jauniešiem. Trešajā posmā, projektā iesaistītie jaunieši apmeklēja Daugavpils skolas un jauniešu centrus, kur vadīja citiem jauniešiem nodarbības par karjeras tēmām, izplatīja izveidoto karjeras galda spēli.

10 vsk berniKarjeras galda spēle ir projekta dalībnieku izveidots inovatīvs produkts, karjeras jautājumu aktualizēšanai bērnu un jauniešu vidū. Tā rosina spēlētājiem izvirzīt savus mērķus, apzināties resursus to īstenošanai, iepazīties ar dažādām profesijām un mācīties dažādas sociālās prasmes. Spēles komplektā ietilpst: spēles laukums ar dažādiem gājienu lauciņiem; metamie kauliņi; gājienu kauliņi; uzdevumu, iespēju kartītes; spēles nauda un spēles noteikumi. Spēles dalībniekam nepieciešams izvēlēties kādu konkrētu karjeras mērķi, ko spēles laikā viņš grib sasniegt. Dalībnieks met metamo kauliņu un veic nepieciešamo gājienu skaitu pretī savam mērķim, katru brīdi var notikt negaidīta situācija, vai rasties šķēršļi, kas traucēs sasniegt izvirzīto mērķi, tāpēc ir svarīgi, lai spēlētājam būt nepieciešamie resursi (zināšanas, prasmes, erudīcija, spēles nauda), kas palīdzētu uzveikt šķēršļus un sasniegt savu mērķi neaizmirstot par visām veiksmīga cilvēka dzīves jomām: ģimeni, garīgumu, pilsoniskumu, brīvo laiku, darbu. Spēles uzvarētājs ir dalībnieks, kurš, izmantojot visus savus resursus, visātrāk ir sasniedzis karjeras mērķi – noteiktu lauciņu, spēles laukumā. Spēles komplektā ietilpst arī kartītes ar dažādu profesiju nosaukumiem un skaidrojumiem, kur spēles gaitā jaunieši var apgūt arī dažādas jaunas profesijas. Spēli var spēlēt dažāda vecuma jaunieši no 2 līdz 16 cilvēkiem grupā. Svarīga ir spēles gaitas analīze, rodot sev atbildes uz jautājumiem “Kāpēc man izdevās pirmajam sasniegt mērķi? Kas man traucēja? Kas palīdzēja? Kādas jaunas profesijas es iemācījos? Kādi ir mani personīgie mērķi? Kādi ir mani resursi?”.

Projekta īstenošanas laikā tika izveidotas 50 šādas karjeras galda spēles, kas tika uzdāvinātas ar izglītību, jaunatnes lietām un karjeru saistītām iestādēm Daugavpils pilsētā un novadā. Tā kā liela interese par spēli tika izrādīta no visas Latvijas, daži spēles eksemplāri ir aizceļojuši arī uz Rīgu, Gulbeni, Balviem, Jelgavu, kur tie ir pieejami spēlēšanai arī citiem jauniešiem.

1540444_704921382917704_909825260747296882_oOtrajā projekta posmā tika organizētas neformālas apmācības jauniešiem par dažādām karjeras tēmām: sevis iepazīšanu, CV un motivācijas vēstulēm, uzņēmējdarbību, Eiropas Savienību, u.c. Apmācības apmeklēja 15 aktīvi jaunieši no dažādām Daugavpils skolām. Dažās aktivitātēs pievienojās vēl citi interesenti. Paralēli apmācībām notika arī veiksmes stāstu vakari, kur dalīties ar saviem veiksmes stāstiem, tika aicināti dažādi sabiedrībā zināmi cilvēki vai savas jomas speciālisti. Notika sarunas vakars ar izglītības iestādēs strādājošajiem cilvēkiem, sarunu vakars ar uzņēmējiem dažādās jomās, sarunu vakars ar strādājošajiem valsts sektorā u.c.  Jaunieši šajos sarunu vakaros varēja uzdot dažādus sev interesējušos jautājumus, par veiksmes priekšnosacījumiem un katra darba specifiku. Papildus tam šajā laikā no septembra līdz decembrim notika arī ekskursijas uz Daugavpils iestādēm, kur jaunieši varēja gūt priekšstatu par dažādās profesijās veicamajiem pienākumiem un darba vidi.

Kā atzīst projekta dalībniekiem, viņiem visvairāk ir patikušas nodarbības ar dažādiem speciālistiem, veiksmes stāstu vakars ar uzņēmējiem un ekskursijas uz Daugavpils uzņēmumiem. Jaunieši norāda, ka bijis patīkami mācīties, jo nodarbības bija neformālas, ar dažādām spēlēm un interesantiem uzdevumiem.

Saliedesanas aktivitatesTrešais projekta posms bija nodarbību īstenošana Daugavpils skolās. Projekta dalībnieki, kuri bija piedalījušies apmācībās par karjeru, paši sagatavoja dažādas karjeras tēmas un vadīja nodarbības Daugavpils skolu skolēniem. Kopumā tika apmeklētas vairāk kā 20 skolas un 2 jauniešu centri, kopumā, iesaistot vairāk nekā 200 skolēnus. Jaunieši skolēniem vadīja dažādas nodarbības par karjeras tēmām, kopīgi izspēlēja karjeras galda spēli. Nodarbību vadīšana citiem skolēniem, projekta dalībniekiem ir bijis liels personīgais izaicinājums, jo nodarbībām bija jāsagatavojas, jāuzstājas un jāatbild uz skolēnu jautājumiem. Kā atzīst paši jaunieši, tagad viņiem ir skaidrāks priekšstats par saviem nākotnes plāniem, lielāka pārliecība par savām spējām. Kā apliecinājumu par dalību projektā, dalībnieki saņēma Youthpass sertifikātu, kur katrs dalībnieks uzskaitīja savas projekta laikā attīstītās kompetences.

Kopumā, projektā realizēšanas laikā, gada garumā, tieši tika iesaistīti vairāk kā 250 cilvēki (bērni, jaunieši, studenti, apmācību vadītāji, eksperti, uzņēmumu pārstāvji u.c.). tika izveidotas un izplatītas karjeras galda spēles, sarīkotas nodarbības, ekskursijas, veiksmes stāstu vakari Daugavpils jauniešiem. Līdz ar to Daugavpils pilsēta ir ieguvusi izglītotākus un mērķtiecīgākus jauniešus, kuri apzinās savu piederību savas valsts un Eiropas kopienai, spēj izteikt savu viedokli, labāk apzinās savus resursus un iespējas. Projekta aktivitātes ir veicinājušas skolu aktīvāku iesaistīšanos karjeras izglītības veicināšanas pasākumos.

IMG_2771Šāda veida projekti, kur jaunieši var aktīvi līdzdarboties ārpus skolas vides, ir ļoti nepieciešami, jo tikai mācoties darot, var labāk iepazīt sevi, apgūt sociālās prasmes, mācīties sadarboties ar citiem. Šādi projekti var rosināt jauniešus apzināties savus mērķus, meklēt resursus to sasniegšanai un attīstīties pašiem un reizē attīstīt savu pilsētu, novada, valsti!

Biedrība “Erfolg” izsaka lielu pateicību Daugavpils pilsētas un novada Izglītības pārvaldēm, skolām, jauniešu centriem, veiksmes stāstu vakara dalībniekiem, ekskursiju vietām Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils Universitātei, “Park hotel Latgola” Daugavpils medicīnas koledžai, SIA “Axon Cable” u.c. kā arī visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem.

Projekts ir īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas “Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu.

Vairāk informācijas: Tel.: 65420019, m.t.20371892, Cietokšņa iela 44, Daugavpils

Informāciju sagatavoja: Dagnija Bramane